GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG NAM

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được chuyển đổi từ DNNN Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam theo Quyết định sô 1529/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG NAM VỮNG VÀNG PHÁT TRIỂN SAU KHI CỔ PHẦN

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ Công ty xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam theo quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Lượt truy cập: 810356  |  Đang trực tuyến: 6